Samisk språknemndas siste normeringer i Nord-samisk skriftsspråk

Samisk språknemnd har i normeringsmøter i 2005-2006 vedtatt normeringer i Nord-samisk skriftsspråk. Her får du bl.a. se om hva som er lov å bruke av forkortelser og dialektforskjeller, hvordan endelsene skrives i lånord, og samiske navn på arbeidslivets grupperinger.
Publisert av Heahttá, Sara Ellen J. E.. Sist endret 05.03.2008
Lurer du på hva som er lov og rett å skrive på nord-samisk, det være seg dialektord eller forkortelser?
Her er en oversikt over de siste normeringer som er gjort av Samisk språknemnd.

Forkortelser:
Slik skal forkortelser av organisasjonsnavn bøyes:

Nom. NSR
Akk. NSR
Gen. NSR
Ill. NSR:i
Lok. NSR:s
Kom. NSR:in
Ess. NSR:n


Om dialektforskjeller og rettskriving i nordsamisk skriftsspråk:

-h-/-š- mellom 2. og 3. stavelse:
Samisk språknemnd har bestemt at både -h- og -š- skal kunne skrives i mellom 2. og 3. stavelse. På vestlige dialekter heter det f.eks. dárbbahit, og på østlige dialekter heter det dárbbašit.

Vokalforkortning i diftonger:
Samisk språknemd har vedtatt at diftongen i akkusativ/genetivform flertall skal følge vanlige skriftsspråkbestemmelser når det gjelder utfører-nomener. Til eksempel heter det på østlige dialekter "oahpaheaddjiid", mens det skal skrives "oahpaheddjiid". Det er vokalforkortning i diftongen på samme måte som i parstavelses nomener (f.eks. guolli, gieddi osv.) Forøvrig er det bestemt at i nord-samisk skriftsspråk skal diftongene bøyes slik: ea-e, ie-i, oa-o og uo-u.

Forkortning av gerundium:
Samisk språknemnd har bestemt at både den lengre og den kortere varianten av gerundium, nemlig –dettiin/-din, kan skrives, slik som beskrevet i Nickels grammatikk s. 65.
Noen eksempler er boađidettiin/ boađidin og manadettiin/manadin.

Kondisjonalisformen for verbet leat (å være):
Det er vedtatt at bare den vanlige bøyningsformen for verbet leat for 1.pers. singularis i kondisjonalis modus kan skrives, nemlig livččen, livččet, livččii , og ikke livččon, livččot og livččui.

Trestavelses verber i 1.pers. dualis:
Trestavelsesord i 1.person dualis kan være disse:
háli(i)de / veahkehe (oarjjabealde)
háli(i)dedne/ veahkehedne
háli(i)detne / veahkehetne
Disse formene er nevnt i Nickels Grammatikk i parentes på side 45. Samisk språknemnd har bestemt at kun -detne endelsen skal brukes i skriftsspråket.
Forøvrig er det bestemt at alle -ij- ordlyder skal skrives med -ii- både i midten, i endelsene og i enstavelsesord.
F.eks. Háliidit, giitu, bođii, čoahkkimii, mii, dii, sii.

Passive former i kontrakte og parstavelsesverb:
-jun eller – juvvon og –on eller –juvvon?
samisk språknemnd har bestemt at bare den lengre varianten, nemlig -juvvon kan brukes i kontrakte verb, f.eks. čilgejuvvon. Det kan ikke skrives čilgejun. I parstavelsesverb kan både kortere og lengre variant brukes, f.eks. čállon og čállojuvvon

Andre bestemmelse:

Hva er rett, Kárášjoh nieida eller Kárášjoga nieida?
Samisk språknemnd har bestemt at når første ledd er navnord og skrives med store forbokstaver og ordet er uten bindestrek, skrives det slik: Kárášjoga nieida ja Guovdageainnu bárdni.

Sammensatte ord:
Om sammensatte ord er det bestemt at det første leddet skal alltid være i nominativ, og at den korteste varianten skal brukes.
Eksempler:
- kultuvralávdegoddi
- sosiálalávdegoddi


Lånord og endelsene:

Direktøra eller direktevra?
Ord som kommer fra norsk eller svensk som har endelse -ør eller -or, f.eks. ingeniør - direktør- motor, skal ha endelse -evra eller -uvra. Eksempelvis direktør ~ direktevra og motor~motuvra.

Teknihkar eller teknihkkár
Norske eller svenske ord med -er /-ar/-are endelser, skal skrives slik:
Eks. Tekniker~teknihkkár ja
Eks. Sukker~sohkar
Eks. Snekker~snihkkár

Språknemnda har bestemt at ordet bøyes som vanlig, og at ordet selv bestemmer hvilken endelse ordet får.

Arbeidslivets grupperinger:
Kommisjon – doaibmagoddi
Komitè – komitea
Utvalg – bargojoavku
Nemd – lávdegoddi


   

Velg språk

verktøy Logg påEndre språk til norskEndre språk til samiskEndre skriftstørrelse

Kontaktinformasjon

Sámi giellalávdegoddi Samisk språknemnd Hánnoluohkká 45
N-9520 Guovdageaidnu
E-post : sgl@samediggi.no
Telefon
: (+47) 78 48 42 59

Faks
: (+47) 78 48 42 42
Åpningstid
: 08.00-15.30
Samisk korrekturvertkøy
Samisk orddatabase
Olggosaddi/Utgiver Sámediggi/Sametinget      Doaimmahus Sámi giellalávdegoddi