STADGAR FÖR NORDISKT SAMISKT SPRÅKPRIS – GOLLEGIELLA

§ 1 Inrättande
Nordiskt samiskt språkpris har instiftats av ministrarna ansvariga för samiska frågor och sametingspresidenterna i Norge, Sverige och Finland. Namnet på språkpriset är Nordiskt samiskt språkpris – Gollegiella.

Priset utdelas vartannat år från och med år 2004.

§ 2 Syfte
Språkpriset skall medverka till att främja, utveckla eller bevara det samiska språket i Norge, Sverige, Finland och Ryssland.

§ 3 Pristagare
Språkpriset skall tilldelas enskilda eller organisationer som utmärkt sig genom betydelsefull insats för att främja, utveckla eller bevara det samiska språket.
Språkpriset kan avse insatser utförda inom vitt skilda verksamhetsfält.

Prissumman kan fördelas på flera pristagare.

§ 4 Prisbelopp
Språkpriset är totalt 12 500 EURO.

Pristagaren svarar själv för eventuell beskattning.

§ 5 Bedömningskommitté
För språkpriset tillsätts en bedömningskommitté som utser pristagare. Bedömningskom¬mit¬tén utgörs av sammanlagt fem ledamöter. Samiskt Parlamentariskt Råd utser fyra ledamöter och utdelande land en ledamot.

Bedömningskommittén bör ha ingående kunskaper om samiskt språk och språkarbete samt om samisk kultur och samhällsliv.

Värdlandet för prisceremonin kallar till första möte och svarar för sekreterare.

Bedömningskommittén utser ordförande. Bedömningskommitté utses vart fjärde år.

§ 6 Kungörelse
Bedömningskommittén utlyser på lämpligt sätt Nordiskt samiskt språkpris – Gollegiella med allmän förslagsrätt.

§ 7 Prisutdelning
Språkpriset utdelas vid sameministrarnas och sametingspresidenternas gemensamma möte på grundval av bedömningskommitténs skriftliga motivering.

§ 8 Medel
Medel för prissumma och tillkommande administration anvisas av Norges, Sveriges och Finlands regeringar. Norge anvisar medel för år 2004 och 2006, Finland för år 2008 och Sverige för år 2010. Därefter sker finansiering efter rullande schema efter ordningen Norge, Finland och Sverige etc.

§ 9 Ändring av stadgar
Dessa stadgar, inklusive prisbelopp, kan ändras av sameministrarna och sametingspresi¬den¬terna i Norge, Sverige och Finland.

----

Dessa stadgar som fastställdes av sameministrarna och sametigspresidenterna vid sitt möte den 14 november 2007 ersätter de stadgar som fastställdes den 17 november 2004.

Publisert av Hætta, Anne Britt K.. Sist endret 01.07.2010
   

Velg språk

verktøy Logg påEndre språk til norskEndre språk til samiskEndre skriftstørrelse

Kontaktinformasjon

Sámi giellalávdegoddi Samisk språknemnd Hánnoluohkká 45
N-9520 Guovdageaidnu
E-post : sgl@samediggi.no
Telefon
: (+47) 78 48 42 59

Faks
: (+47) 78 48 42 42
Åpningstid
: 08.00-15.30
Samisk korrekturvertkøy
Samisk orddatabase
Olggosaddi/Utgiver Sámediggi/Sametinget      Doaimmahus Sámi giellalávdegoddi