Ny organisering av samisk språkarbeid

Samisk Parlamentaarisk råd har besluttet å opprette et eget forsknings- og fag/ressurssenter for samisk språk.

Publisert av Steinfjell, Ann Synnøve. Sist endret 26.11.2008

Samisk parlamentarisk råds styre vedtok på møte 12.06.07 i Kautokeino, å opprette en arbeidsgruppe med medlemmer fra de tre sametingene og  Samisk språknemnd på administrativt nivå. Møtet fastsatte følgende mandat:

"Arbeidsgruppens mandat er å utrede framtidig organisering av samisk språkarbeid innenfor Sametingenes og SPRs ansvarsområde. I tillegg skal arbeidsgruppen vurdere strategier for opprettelse av et forsknings- og fagsenter/ressurssenter for samisk språk."

Arbeidsgruppen har levert innstillinga til SPR og den ble behandlet 29.10.08 i Rovaniemi. Arbeidsgruppas anbefalinger ble tatt til følge, og arbeidet skal igangsettes allerede i 2009.

Arbeidsgruppen anbefaler at det politiske arbeidet for styrking og utvikling av samisk språk, ivaretas av det enkelte sameting på nasjonalt nivå som i dag. Det er samtidig viktig at Samisk parlamentarisk råd involverer seg i det språkpolitiske arbeidet blant annet for å fremme rettigheter til språk internasjonalt.

For det språkfaglige arbeidet anbefales det at det opprettes et felles faglig organ eller en felles faginstitusjon som ivaretar alle språkfaglige spørsmål inkludert forskning. Arbeidsoppgavene for dette organet/denne institusjonen vil blant annet være forskning, språkrøkt, språkutvikling, terminologiarbeid, normering, navnetjeneste, stedsnavn og informasjon om samiske språkfaglige spørsmål.

Det anbefales derfor at Samisk parlamentarisk råd snarest igangsetter et arbeid for å utrede et framtidig forsknings- og fag/ressurssenter for samisk språk, gjerne som et Interreg-prosjekt. Utredningen bør blant annet omfatte forslag til organisering inkludert vurdering av tilknytning til allerede eksisterende institusjoner, ansvar, oppgaver og finansiering.

Arbeidsgruppen anbefaler i tillegg at Samisk parlamentarisk råd arbeider for oppretting av et forskningsfond for samisk språk.

Inntil et framtidig forsknings- og fag/ressurssenter kan realiseres foreslår arbeidsgruppen at det felles språkfaglige arbeidet sametingene har ansvar for, ivaretas av Samisk språknemnd som styrkes ressursmessig. Med språkfaglig arbeid i denne sammenheng menes terminologiarbeid, språkrøkt, språkfagligutvikling, normering, navnetjeneste og informasjon om samiske språkfaglige spørsmål.  Ved opprettelsen av et forsknings- og fag/ressurssenter for samisk språk overføres oppgavene og ressursene fra språknemnda til senteret.