Samiskundervisningen i Finland tar situasjonen tilbake til folkeskoletida – barn som bor utenfor det samiske kjerneområdet blir analfabeter i sitt eget språk

Opplæring 2

Dagens situasjon i samiskundervisningen peker mot en tilbakegang til tidligere tider når samisk ikke hadde en plass i undervisningen og det var et raskt språkskifte blant samene. Barna som bor utenfor det samiske kjerneområdet har en situasjon som minner om deres besteforeldregenerasjons. Når et språk ikke undervises i skolen så er resultatet for de som snakker språket at de ikke lærer å lese eller skrive det. Antall språkbrukere synker og nye språkbrukere kommer ikke til. Med dårlige språkkunnskaper vil disse elevene enten miste språket eller så vil språket ikke utvikles siden de ikke får lese- og skriveferdigheter. 

Publisert av Steinfjell, Ann Synnøve. Sist endret 01.12.2008

Mangel på skolepolitisk interesse for å løse problemene i sameskolen fører til en drastisk nedgang i antall språkbrukere og et skifte av språk og identitetsfølelse for mange utenfor det samiske kjerneområdet. Samiskundervisningen ses på på samme nivå som morsmålsundervisning for innvandrere, den foregår utenfor vanlig skoletid og elevene har bare 2,5 timer i uka.

En arbeidsgruppe som har sett på denne problemstillingen foreslår at retten til samiskundervisning som elevene innenfor det samiske kjerneområdet har skal gjelde for alle samiske elever i hele Finland. For å oppfylle språkloven trenger man mange flere samisktalende, og dette kan man ikke få uten å øke blant annet fremmedspråksundervisningen i samisk, slik at også andre enn samer kan få lære samisk hvis de ønsker det.

Alle de samiske språkene er i følge Unesco truede (www.unesco.org >endangered languages) enaresamisk og østsamisk er svært truet. Den finske staten har ansvar for sin urbefolkning, og kan ikke behandle samisk på samme nivå som innvandrernes språk. Morsmålsundervisning for innvandrerbarn er også svært viktig, men de hører sjelden til språk som er direkte truet av utrydding.

Medlemmer i arbeidsgruppen er leder Petra Magga, sametingsmedlem; Ellen Näkkäläjärvi, språkkonsulent; Eeva-Liisa Rasmus, virtuellundervisningskoordinator og lærer Rauna Rahko. Rapporten er skrevet av undervisningskonsulent Ulla Aikio-Puoskari.

   

Velg språk

verktøy Logg påEndre språk til norskEndre språk til samiskEndre skriftstørrelse

Kontaktinformasjon

Sámi giellalávdegoddi Samisk språknemnd Hánnoluohkká 45
N-9520 Guovdageaidnu
E-post : sgl@samediggi.no
Telefon
: (+47) 78 48 42 59

Faks
: (+47) 78 48 42 42
Åpningstid
: 08.00-15.30
Samisk korrekturvertkøy
Samisk orddatabase
Olggosaddi/Utgiver Sámediggi/Sametinget      Doaimmahus Sámi giellalávdegoddi